Følelser

Hva er følelser?

Det er ingen enkel oppgave å redegjøre for hva følelser er, det vil likevel bli gjort et forsøk på å gjøre leseren litt klokere på tema og muligens bidra til å evne å gjenkjenne egne følelser.

Følelser kommer innenfra og gjør seg til kjenne i kroppen. Vi kan se på de som beskjeder til oss, som reaksjon eller respons på omgivelsene eller egne tanker. De kan være behagelige og oppleves gode og lette eller ubehagelige, vanskelige, skremmende og tunge. Følelsene som gir seg tilkjenne i oss er alltid sanne og ekte. Det trenger likevel ikke være samsvar med td følelsen av frykt og en reell fare her og nå. Det kan oppstå eller vekkes noe i en, som kan sanses i kroppen, i møte med mennesker, situasjoner eller tanker, det er følelser. Følelser er ikke synlige i seg selv, men det som blir satt i gang i kroppen, kan bli synlig for andre. Det utrykket vi eventuelt gir en følelse eller kreftene og strategiene vi bruker på å unngå eller undertrykke følelser, kan bli synlig. Følelser er ikke konstante, men bevegelige og kan endre seg hurtig. Følelser er ikke direkte kontrollerbare, men de kan undertrykkes, bedøves, bli nummet ned eller overses til en viss grad. Det er en vedvarende emosjonell bevegelse i oss enten vi er bevisst det eller ikke. Jeg tenker at vi aldri er “følelsesløse”.

Emosjoner er en viktig del av sansingen vår. Vår registrering av “oss” og oss i møte med omverdenen til enhver tid.

Følelser kan gi seg til utrykk t.d. som prikking, risting, skjelving. ubehag, dunking, bobler eller frys og mange, mange andre valører. De kan oppleves lette, tunge, mørke, som press eller stramming. Følelser kan endre seg i styrke, som på en skala fra 1-10, fra nesten umerkelig til overveldende og lammende.

Dersom vi velger å anerkjenne følelser som en viktig del av oss og med en nyttig funksjon, kan disse beskjedene, signalene, reaksjonene gi oss viktig informasjon og bli som et kompass dersom vi lærer oss å lytte til de, gjenkjenne og evner å møte de på en hensiktsmessig måte. Barn trenger å erfare, at følelser er viktige for barnet og de voksne og at følelsene de har og utrykker blir møtte med respekt av voksne. Barn trenger også hjelp av voksne til å sette ord på følelsene. Det er nyttig for både barn og voksne å kunne registrere og bli obs på t.d. reel fare og dermed få et forvarsel eller signal som gjør at vi kan få mulighet til å beskytte oss.

Mange har ikke fått den hjelpen de trengte for å lære å kjenne etter, anerkjenne og knytte språk til følelsene. Konsekvensen er mellom annet at en som menneske kan bli redd følelser,” legg lokk på” følelsene, tro at de er feil, nummer de ned og erkjenner eller kjenner ingen reaksjon i kroppen. På samme måte som det kan være nyttig å ha en viss kjennskap og kunnskap om hjernen, læring og tenking, er det nyttig å lære om følelser og den emosjonelle delen av oss, selv om det kan være vanskelig å gripe og begripe. Det tar tid og er omfattende å tilegne seg og omfattende som fag. Det er alltid et sosialt aspekt ved følelser, vi lærer og erfarer de i stor grad i møte med andre.

Betydningen av å ha kontakt med og gjenkjenne følelser og skille de fra hverandre?

Følelsene er der og styrer oss selv om vi ikke er kjent med de. Følelser styrer ca. 85% av valgene vi tar. Jo mer vi kjenner vårt emosjonelle landskap, jo mer beviste kan vi bli i våre valg. Følelsene kan gi oss viktig informasjon slik at vi kan ta mer bevisste og viljestyrte valg med hjernen vår. En ubevisst frykt kan fortelle hjernen at enkelte valg er lure, selv om det fordrer mer smerte i livet. Om jeg alltid blir redd når noen blir sint og opplever meg i fare, mister jeg kontakten med ressursene i meg, t.d. evnen til å sette grenser, ta til motmæle, eller avsløre at det ikke er meg vedkommende er sint på. Det handler ikke om meg.

Det er en enorm fordel som menneske å bli kjent med hvor vi er følelsesmessig (emosjonelt) Det å kunne gjenkjenne følelser er som å “hilse på” et kjent menneske, “hei, deg har jeg møtt før” Det gir oss muligheten til å anerkjenne følelsen, den er der av en grunn. “Hva vil den fortelle meg tro”? Har jeg opplevd noe lignende før? Undring blir mulig.

Jeg vil ikke at følelser skal styre meg ubevisst, nesten som et spøkelse. Jeg vil ikke være reaktiv i storparten av det jeg gjør. Da repeterer jeg trolig tidligere smerte i livet.  Videre er det slik at mennesker som kjenner til egne følelser og evner å møte de på en kjærlig og hensiktsmessig måte, vil også evne å gjenkjenne følelser hos andre, uten å avvise, bortforklare og komme med løsninger, bagatellisere.

Det handler til syvende og sist om å enten være bevisst til stede i eget liv eller i stor grad leve livet ubevisst. Å kunne være bevisst til stede i livet her og nå, og ta valg ut fra det, er mer hensiktsmessig enn om fortid stadig bli nåtid. Mange vet at det er over, det som hendte den gang da, men det kjennes ikke slik ut. Det er svært energikrevende å undertrykke følelser og tidligere negative erfaringer.

Ved å kjenne til, sette navn på følelsene og møte de på en hensiktsmessig måte får vi også muligheten til å motivere oss selv.

  1. Bli bevisst følelsene
  2. Anerkjenne og akseptere de
  3. Undring til hva de vil vise. Hva handler dette om?
  4. Kommunisere de ut på en hensiktsmessig måte. (sette ord på de)
  5. Møte de på en hensiktsmessig måte.

Gjenkjenne følelser i møte med andre og skille mellom meg og den andre.

Hva føler jeg og kva føler den andre? Hva er mitt og hva er den andre sitt?

Vi trenger å gjenkjenne følelser i oss og ha språk for det for å ha muligheten til å kjenne det igjen i den andre. Personlig ansvar er en del av dette. Jeg har ansvar for det som skjer i meg og den andre har ansvar for det som skjer i den. Gjennom først å møte den andre på følelsen, gir en den andre opplevelsen av å bli “sett”, tatt på alvor, hørt og akseptert med de følelsene en har. Bak sinnet er det kanskje frykt. Blir et menneske anerkjent, kan dette få komme frem. Er du redd?

Møt aldri en person som er fylt opp med mye følelser, med forklaring, logikk, forsvar, rasjonalitet, bagatellisering osv. Anerkjenne først. Når følelsen “roer seg”, minker i styrke, noe som skjer når den blir sett og møtt, kan vi snakke. Da er det mulig for personen å tenke klart, ha tilgang til tenkningen, og snakke om det.

Når vi har med barn å gjøre kommer dette tydelig frem. Møt barnet først og gi det hjelp til å regulere ned følelsene. Barn 0-7 år er følelsesvesen og tenker i mindre grad rasjonelt. De trenger reguleringsstøtte.c

Opplevelse av motgang kan minke om en kjenner og møter følelsene.

Bitterhet minker ved å sørge. Frustrasjon og irritasjon minker av å anerkjenne sinne og møte det på en hensiktsmessig måte. Skuffelse minker når vi erfarer personlig ansvar.

Sårbarhet henger sammen med følelser.

Vi er sårbare som mennesker enten vi anerkjenner det eller ikke. De som fornekter sårbarhet og følelser er per definisjon mer sårbare, uten mulighet til å snakke sant og si det som det er. (Brene Brown) Å anerkjenne følelser og gi oss til kjenne gjør at vi viser oss sårbare og det åpner for kontakt. Det åpner også opp faren for å bli avvist og ikke akseptert. Ingen synes det er stas.

Som menneske har vi ressurser, menneskelige egenskaper i oss til å være kreative og manøvrere på en hensiktsmessig måte i verden. Det innebærer også evnen til å opptre ansvarlig i eget liv. Vi er alle født med evnen til å kjenne på engasjement, kreativitet, skaperevne, utholdenhet, mot og tillit, men dette er egenskaper vi trenger å utvikle og få gode erfaringer med.

Det vil i forlengelsen av dette blir det gjort rede for fem grunnfølelser: Glede, Frykt, Sinne, Sorg og Lyst.  Les mer her på nettsiden.

Skam blir her ikke omtalt eller tatt med som en av grunnfølelsene. Skam kan beskrives som en konsekvens av “gale” valg en selv eller andre tar, eller et fenomen. En nødvendig følelse som gir oss muligheten til å regulere oss i møte med andre. En kan gjerne skille mellom sunn skam og giftig skam.

Følelser er en vesentlig del av emosjonsfokusert terapi som Bømlo Hjarterom tilbyr. En vesentlig del av både kurstilbudene og enkelt timer til terapi eller samtale er å få kontakt med følelser og minner knyttet til følelser og erfare hvordan det er mulig å bearbeide ufølte følelser i møte med tidligere hendelser i livet.

Legg inn en kommentar