Kurs

Reis deg med ny styrke

Gjennom en samling får hver deltager tid til å dele hvor de befinner seg i livet, hvordan der er å være akkurat hen og hvilke utfordringer hen møter i livet. Det er opp til hver enkelt hva og hvor mye en er komfortabel med å dele. Erfaringen fra slike grupper viser at ved å høre andre fortelle og se andres sårbarhet er det lettere å våge å dele hvordan det egentlig kjennes i eget liv. Det er til enhver tid to terapeuter som både vil gå foran og dele sårbart fra egne liv, og også være klar til å ivareta hver enkelt sitt behov for å bli sett, lyttet til og ivaretatt. Kurset inneholder blant annet faglige tema, samtaler, oppgaver og terapier. I gruppen ønsker vi å skape det trygge rommet som gjør at hver enkelt får tid og rom til å utforske følelser og erfaringer uten at noen dømmer.

Tre dager sammenhengende, fem mnd på rad.

Relasjonskurs

På tre dager får hver deltager tid til å dele hvor hen befinner seg i livet, hvordan der er å være akkurat hen og hvilke utfordringer hen møter i livet. Det er opp til hver enkelt hva og hvor mye en er komfortabel med å dele. Erfaringen fra tilsvarende grupper viser at ved å høre andre fortelle og se andres sårbarhet er det lettere å våge å dele hvordan det egentlig kjennes. Det er til enhver tid to terapeuter som både vil gå foran og dele sårbart fra egne liv, og også være klar til å ivareta hver enkelt sitt behov for å bli sett, lyttet til og ivaretatt. I gruppen ønsker vi å skape det trygge rommet som gjør at hver enkelt får tid og rom til å utforske følelser og erfaringer uten at noen dømmer.

Tre dagar sammenhengende.

Relasjonskompetanse

Hensikten med samlingene er at hver enkelt deltaker kan få heve sin relasjonskompetanse. Det vil bli jobbet med følelsers betydning i hvert enkelt sitt liv, i kommunikasjon og relasjon til andre. Det vil bli fokus på følelsers betydning i møte med mennesker. Hva er nødvendig i møte med barn og voksne for at de kan få sunn og autentisk selvfølelse.

Dette er et samlingsbasert tilbud i gruppe en dag i mnd, 10 mnd. 5 samlinger høst 2021 og 5 samlinger vår 2022.

Ein gang var du akkurat så sterk som du trengte å være. Du var deg, fullt og heilt. Du var unik og perfekt. Ikkje meir verdifull enn andre, heller ikkje mindre. Slik er det enda, sjølv om du ikkje trur på det, kjenner det eller har tilgang til ressursene dine.

Torunn

Om Relasjonsterapeutisk gruppefelleskap

Intensjonen med kursene er at hver enkelt får kontakt med seg selv og sine ressurser. I felleskap finner vi tilbake til styrke, mot, engasjement, glede, frihet, fred og kjærlighet slik at hver enkelt kan stå i livet med verdighet og ha meningsfulle og nærende relasjoner med andre. Alle mennesker lengter dypest sett etter kjærlighet og tilhørighet. Det produserer smerte å ikke ha det. Deltakerne på kursene får anledning til å bli kjent med seg selv og sin verdi. Det er avgjørende for å kunne møte seg selv og andre med ubetinget kjærlighet. 

Det vi jobber med i gruppene, er det vi kan kalle hverdagspsykologi. Faktum er at livet skjer med oss alle og møte med omsorgspersoner, erfaringer i relasjoner og traumatiske hendelser setter spor og former oss på godt og vondt. Vonde erfaringer  kan blir værende i kroppen som traumer. Det gjør at vi trenger verktøy til å møte hverandre med de erfaringene vi har med oss og de sporene det har satt, uten å dømme. Vi blir preget av livet, på god og vondt. Det som er unikt, er at vi mennesker har den egenskapen at sår på sjelen kan leges, mønster som har satt seg i væremåten vår kan brytes eller løses. Sannheter kan revurderes og løgner kan bli avslørt.

Sannheter og mønster som ble dannet i oppveksten din, kan være lite hensiktsmessige og gi betydelige vansker med tilknyting og i relasjoner med andre. Terapeutisk felleskap gir deg mulighet å jobbe med uhensiktsmessige mønster sammen med andre. Uhensiktsmessige mønster og opplevelser som ble dannet i relasjon med andre, trenger relasjon og menneskelig kontakt for å løses eller endres. Så enkelt og så vanskelig.

Hva gjør et Terapeutisk gruppefelleskap så unikt?

Et terapeutisk fellesskap innebærer en gruppe mennesker som møtes jevnlig i terapeutisk øyemed. Tidsramme og lengde på kurset er avtalt. Det blir ledet av en eller flere terapeuter. Rammen og grupperegler som blir laget rundt det som senere skjer i gruppen er avgjørende. Det er terapeutene sin oppgave å skape trygge rammer, slik at det kan være mulig for enkeltpersoner å finne motet til å åpne opp og dele av det som foregår på innsiden. Alle har taushetsplikt. Gjensidig tillit og fortrolighet er ein viktig faktor om en vil lykkes i prosessen med å danne mer tillit og nye spor. Deltakerne får muligheten til å bli synlig for seg selv og muligheten til å velge å bli synlig og dermed sårbar i møte med de andre. Terapeutene går foran og modellerer. Når terapeutene snakker sant om livet og evner å vise sårbarhet vil dette få positiv effekt på gruppa. Terapeutene praktiserer personlig ansvar, de viser at de evner å ta vare på seg selv og eller be om hjelp om noe skulle bli vanskelig. Dette gir deltakerne mulighet å øve seg på primært å ta ansvar for seg selv. Det unike med et terapeutisk gruppefelleskap er at hver enkelt ofte opplever gjenkjennelse og anerkjennelse i hverandre sin historie og deling. Det en opplever å streve med, strever også andre med. Terapeutene ivaretar hver enkelt deltaker og leder gruppen og gruppeprosessen.

Tanken bak et Relasjonsterapeutisk guppefelleskap er at vi ikke trenger å ha lik bakgrunn eller streve med de samme tema. Det faktum at vi i bunn og grunn fungerer ganske likt og strever med de samme utfordingene og følelsene, gjør at dette fungerer uavhengig av kjønn, bakgrunn, erfaring, utdanning og kunnskap.

En til en terapi er mer begrenset med tanke på det å gjøre seg nyttige erfaringer i relasjoner og fellesskap. Det terapeutiske fellesskapet gir mulighet for sann speiling og anerkjennelse. Resultatet er mer egenkjærlighet. Jeg er verdifull også sammen med andre.